Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

Tài liệu Sổ tay hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong bệnh viện

chất thải bệnh viện

chất thải bệnh viện

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT THẢI Y TẾ TỚI SỨC KHỎE
VÀ MÔI TRƯỜNG……………………………………………………………………………… viii
1.1. Tổng quan về chất thải y tế…………………………………………………………..1
1.1.1. Chất thải y tế thông thường……………………………………………………….1
1.1.2. Chất thải y tế nguy hại………………………………………………………………1
1.2. Đặc tính của CTYT nguy hại………………………………………………………..2
1.3. Các đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng của CTYT nguy hại………..2
1.4. Ảnh hưởng của chất thải y tế tới sức khỏe………………………………………3
1.5. Ảnh hưởng của chất thải y tế tới môi trường…………………………………..5

CHƯƠNG 2. CHÍNH SÁCH VÀ VĂN BẢN………………………………………………6

CHƯƠNG 3. TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH…………………………………………………. 11
3.1. Tổ chức và nhiệm vụ quản lý môi trường trong cơ sở y tế……………… 11
3.1.1. Tổ chức và nhiệm vụ của Ban chỉ đạo quản lý CTYT…………………. 12
3.1.1.1. Tổ chức……………………………………………………………………………… 12
3.1.1.2. Nhiệm vụ……………………………………………………………………………. 12
3.1.2. Tổ chức và nhiệm vụ của các thành viên trong mạng lưới quản lý
CTYT…………………………………………………………………………………………………… 13
3.1.2.1. Tổ chức……………………………………………………………………………… 13
3.1.2.2. Nhiệm vụ……………………………………………………………………………. 13
3.2. Trách nhiệm thực hiện………………………………………………………………. 13
3.2.1. Trách nhiệm của Giám đốc BV……………………………………………….. 13
3.2.2. Trách nhiệm của các ủy viên trong Ban điều hành……………………… 14
3.2.3. Trách nhiệm của Bộ phận chuyên trách quản lý môi trường của BV…14
3.2.4. Trách nhiệm của các thành viên trong mạng lưới quản lý CTYT…. 15
3.2.5. Trách nhiệm của NVYT, giáo viên, học sinh, sinh viên thực tập
tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh…………………………………………………………. 15
3.2.6. Trách nhiệm của người bệnh, người nhà người bệnh và khách tới thăm..15

CHƯƠNG 4. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIẢM THIỂU
CHẤT THẢI Y TẾ………………………………………………………………………………… 16
4.1. Kế hoạch quản lý chất thải y tế…………………………………………………… 17
4.2. Chiến lược phòng ngừa ô nhiễm…………………………………………………. 18
4.3. Chương trình giảm thiểu chất thải………………………………………………. 19
4.3.1. Nội dung chương trình phòng ngừa và giảm thiểu chất thải………… 19
iv
4.3.2. Năm bước cơ bản trong xây dựng và thực hiện chương trình thí điểm
giảm thiểu chất thải………………………………………………………………………………… 20
4.3.3. Thực hiện chương trình giảm thiểu chất thải……………………………… 22
4.3.4. Ví dụ về chính sách và quy định giảm thiểu phát sinh chất thải……. 22
4.4. Kinh phí quản lý CTYT…………………………………………………………….. 23
4.4.1. Các khoản kinh phí dự trù……………………………………………………….. 24
4.4.2. Nguồn cung cấp kinh phí………………………………………………………… 24

Xem thêm  Giờ vàng trong cấp cứu đột quỵ và làm gì để cứu người nhà bị đột quỵ?

CHƯƠNG 5. QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ……………………………………………. 25
5.1. Quản lý chất thải rắn trong BV…………………………………………………… 26
5.1.1. Quy định về phân định, phân loại CTRYT………………………………… 26
5.1.1.1. Chất thải lây nhiễm (CTLN)…………………………………………………. 26
5.1.1.2. Chất thải hóa học nguy hại…………………………………………………… 26
5.1.1.3. Chất thải phóng xạ………………………………………………………………. 27
5.1.1.4. CTRYT thông thường………………………………………………………….. 27
5.1.1.5. CTRYT thông thường………………………………………………………….. 27
5.1.2. Quy định mã màu sắc, tiêu chuẩn các dụng cụ, bao bì đựng và vận
chuyển CTR trong BV……………………………………………………………………………. 28
5.1.2.1. Quy định mã màu sắc…………………………………………………………… 28
5.1.2.2. Túi đựng chất thải……………………………………………………………….. 28
5.1.2.3. Dụng cụ đựng chất thải sắc nhọn…………………………………………… 29
5.1.2.4. Thùng đựng chất thải…………………………………………………………… 29
5.1.2.5. Biểu tượng chỉ loại chất thải…………………………………………………. 30
5.1.2.6. Xe vận chuyển chất thải……………………………………………………….. 30
5.1.2.7. Nơi đặt các túi và thùng đựng chất thải………………………………….. 30
5.1.3. Quy trình quản lý CTRYT………………………………………………………. 33
5.1.3.1. Phân loại, cô lập chất thải…………………………………………………….. 34
5.1.3.2. Xử lý sơ bộ…………………………………………………………………………. 35
5.1.3.3. Thu gom…………………………………………………………………………….. 35
5.1.3.4. Vận chuyển nội bộ………………………………………………………………. 35
5.1.3.5. Giao nhận…………………………………………………………………………… 36
5.1.3.6. Lưu giữ………………………………………………………………………………. 36
5.1.3.7. Vận chuyển CTRYT bên ngoài BV……………………………………….. 40
5.1.4. Xử lý CTRYT……………………………………………………………………….. 41
5.1.4.1. Mô hình xử lý CTR y tế……………………………………………………….. 41
5.1.4.2. Các phương pháp xử lý CTRYT……………………………………………. 41
5.2. Quản lý nước thải trong BV……………………………………………………….. 61
v
5.2.1. Đặc điểm, thành phần, điều kiện xả thải của nước thải y tế…………. 61
5.2.2. Thu gom nước thải BV…………………………………………………………… 61
5.2.3. Quản lý vận hành hệ thống XLNT của BV……………………………….. 62
5.3. Quản lý khí thải trong BV………………………………………………………….. 62

CHƯƠNG 6. SỨC KHỎE – AN TOÀN VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ…………………. 63
6.1. Sức khỏe – an toàn……………………………………………………………………. 64
6.2. Ứng phó sự cố………………………………………………………………………….. 65
6.2.1. Xử lý tình huống vết thương do chất thải sắc nhọn…………………….. 65
6.2.2. Ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất, hơi khí độc…………………………………. 66
6.2.3. Ứng phó sự cố trong vận hành trạm xử lý nước thải…………………… 67
6.3. Báo cáo tai nạn – sự cố………………………………………………………………. 67

Xem thêm  Danh sách 91 cơ sở, công trình vi phạm PCCC

CHƯƠNG 7. TẬP HUẤN VÀ TRUYỀN THÔNG……………………………………. 69
7.1. Nhóm đối tượng và nội dung đào tạo cơ bản………………………………… 70
7.2. Nội dung đào tạo cho từng nhóm đối tượng…………………………………. 71
7.2.1. Cán bộ quản lý BV…………………………………………………………………. 71
7.2.2. Cán bộ QLCT trong BV………………………………………………………….. 71
7.2.3. NVYT trong BV……………………………………………………………………. 72
7.2.4. Nhân viên thu gom, vận chuyển, lưu giữ CTYT………………………… 72
7.2.5. Nhân viên vận hành, bảo trì công trình xử lý CTYT…………………… 72

CHƯƠNG 8. QUAN TRẮC – BÁO CÁO – LƯU GIỮ HỒ SƠ……………………. 73
8.1 Quan trắc môi trường BV…………………………………………………………… 74
8.1.1. Quan trắc CTRYT………………………………………………………………….. 74
8.1.2. Quan trắc nước thải y tế………………………………………………………….. 74
8.1.3. Quan trắc về khí thải lò đốt và môi trường không khí…………………. 75
8.2. Chế độ báo cáo…………………………………………………………………………. 76
8.2.1. Chế độ báo cáo từ khoa KSNK và các khoa liên quan cho giám
đốc BV:…………………………………………………………………………………..76
8.2.2. Chế độ báo cáo của Giám đốc BV cho các cơ quan quản lý nhà nước..76
8.2.2.1. Tần suất quan trắc……………………………………………………………….. 76
8.2.2.2. Chế độ báo cáo của BV cho các cơ quan liên quan………………….. 76
8.3. Lưu giữ hồ sơ…………………………………………………………………………… 77
8.3.1. Khái niệm……………………………………………………………………………… 77
8.3.2. Mục đích………………………………………………………………………………. 77

PHỤ LỤC……………………………………………………………………………………………… 79

TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………………..102

View Fullscreen

Nhiều người quan tâm