Quét mã QR tải app đặt cứu hộ xe máy
 

 

 

 

 

Bảng giá phụ tùng: Các loại yếm & tem xe máy Honda

Yếm xe honda

Tra cứu bảng giá các loại yếm và tem trang trí trên xe Honda thông dụng trên thị trường. Bạn có thể dùng bảng tra cứu này để kiểm tra mã phụ tùng xe Honda sau khi sửa chữa (căn cứ vào tem dán trên vỏ phụ tùng khi thay thế) để biết rằng giá thay thế của mình đã đúng chuẩn hãng chưa.

  • Cách tra cứu: Nhập mã vào ô tìm kiếm ở bảng giá phía dưới.
  • Đơn vị tính giá: Đồng Việt Nam
Part_No Part_Name Unit Price
64700kvrv60zd Bộ cánh yếm phải *b206m**lay ko tem C 170000
64700kvrv60zc Bộ cánh yếm phải *nha96p**lay ko tem C 170000
64700kvrv60za Bộ cánh yếm phải *pb383m**lay ko tem C 170000
64700kvrv60zb Bộ cánh yếm phải *r315p**lay ko tem C 170000
64750kvrv60zd Bộ cánh yếm trái *b206m**lay ko tem C 170000
64750kvrv60zc Bộ cánh yếm trái *nha96p**lay ko tem C 170000
64750kvrv60za Bộ cánh yếm trái *pb383m**lay ko tem C 170000
64750kvrv60zb Bộ cánh yếm trái *r315p**lay ko tem C 170000
64200kvrv60zd Bộ ốp yếm phải *b206m**lay ko tem C 210000
64200kvrv60zc Bộ ốp yếm phải *nha96p**lay ko tem C 210000
64200kvrv60za Bộ ốp yếm phải *pb383m*lay ko tem C 210000
64200kvrv60zb Bộ ốp yếm phải *r315p**lay ko tem C 210000
64250kvrv60zd Bộ ốp yếm trái *b206m**lay ko tem C 210000
64250kvrv60zc Bộ ốp yếm trái *nha96p**lay ko tem C 210000
64250kvrv60za Bộ ốp yếm trái *pb383m**lay ko tem C 210000
64250kvrv60zb Bộ ốp yếm trái *r315p**lay ko tem C 210000
64250ktl640za Bộ ốp yếm trái rs 100 bạc lay ko tem C 130000
87112ktl780za Tem a cánh yếm phải *nh193p* C 60000
87112ktl780zb Tem a cánh yếm phải *r263* C 60000
87112ktl780zc Tem a cánh yếm phải *rp138m* C 60000
87113ktl780za Tem a cánh yếm trái *nh193p* C 60000
87113ktl780zb Tem a cánh yếm trái *r263* C 60000
87113ktl780zc Tem a cánh yếm trái *rp138m* C 60000
87103kyl920zd Tem a ốp ống yếm phải *b206m*thường C 60000
87103kvlv00zb Tem a ốp ống yếm phải *g194m* C 45000
87103ktm970zb Tem a ốp ống yếm phải *g194p* C 50000
87103kvlv30zb Tem a ốp ống yếm phải *g199c* C 45000
87103ktm970zd Tem a ốp ống yếm phải *nh411m* C 50000
87103kvl900zd Tem a ốp ống yếm phải *nh411m* C 45000
87103kvlv00zd Tem a ốp ống yếm phải *nh411m* C 45000
87103kyl920zc Tem a ốp ống yếm phải *nh411m*thường C 60000
87103kyl920za Tem a ốp ống yếm phải *nha69p thường C 60000
87103ktm980zc Tem a ốp ống yếm phải *nha69p* C 50000
87103kvl940zc Tem a ốp ống yếm phải *nha69p* C 45000
87103kvlv00zf Tem a ốp ống yếm phải *nha69p* C 45000
87103kvlv10zc Tem a ốp ống yếm phải *nha69p* C 45000
87103kvlv30ze Tem a ốp ống yếm phải *nha69p* C 45000
87103kyl900za Tem a ốp ống yếm phải *nha69p*fi C 45000
87103kvl940zb Tem a ốp ống yếm phải *nha96p* C 45000
87103kyl900zc Tem a ốp ống yếm phải *nha96p* C 45000
87103ktm970zc Tem a ốp ống yếm phải *pb368m* C 50000
87103kvlv00zc Tem a ốp ống yếm phải *pb368p* C 45000
87103kvl900ze Tem a ốp ống yếm phải *pb373m* C 45000
87103kvlv00ze Tem a ốp ống yếm phải *pb373m* C 45000
87103kvlv30zd Tem a ốp ống yếm phải *pb373m* C 45000
87103ktm970za Tem a ốp ống yếm phải *r313c* C 50000
87103kvl900za Tem a ốp ống yếm phải *r313c* C 45000
87103kvlv00za Tem a ốp ống yếm phải *r313c* C 45000
87103kvlv30za Tem a ốp ống yếm phải *r313c* C 45000
87103kyl900zb Tem a ốp ống yếm phải *r313c*fi C 45000
87103kyl920zb Tem a ốp ống yếm phải *r313c*thường C 60000
87103kvl940za Tem a ốp ống yếm phải *r315p* C 45000
87103kvlv10za Tem a ốp ống yếm phải *r315p* C 45000
87103ktm980za Tem a ốp ống yếm phải r315c C 50000
87104kyl920zd Tem a ốp ống yếm trái *b206m* C 60000
87104kvlv00zb Tem a ốp ống yếm trái *g194m* C 45000
87104kvlv00zd Tem a ốp ống yếm trái *nh411m* C 45000
87104kyl920zc Tem a ốp ống yếm trái *nh411m* C 60000
87104kvlv00zf Tem a ốp ống yếm trái *nha69p* C 45000
87104kvlv10zc Tem a ốp ống yếm trái *nha69p* C 45000
87104kyl900za Tem a ốp ống yếm trái *nha69p*fi C 50000
87104kyl920za Tem a ốp ống yếm trái *nha69p*thường C 60000
87104kyl900zc Tem a ốp ống yếm trái *nha96p* C 50000
87104kvlv00zc Tem a ốp ống yếm trái *pb368p* C 45000
87104kvlv00ze Tem a ốp ống yếm trái *pb373m* C 45000
87104kvlv00za Tem a ốp ống yếm trái *r313c* C 45000
87104kyl900zb Tem a ốp ống yếm trái *r313c*fi C 50000
87104kyl920zb Tem a ốp ống yếm trái *r313c*thường C 60000
87104kvlv10za Tem a ốp ống yếm trái *r315p* C 45000
86641kyl720za Tem a ốp yếm phải *b206m* C 35000
86641kyl860zc Tem a ốp yếm phải *b206m* C 35000
87103ktm980zb Tem a ốp yếm phải *nh193p* C 50000
87103kvlv10zb Tem a ốp yếm phải *nh193p* C 45000
86641kyl860za Tem a ốp yếm phải *nha62m* C 35000
86641kyl720zc Tem a ốp yếm phải *nhb25m* C 35000
87113kvrv80za Tem a ốp yếm phải *pb383m* C 90000
86641kyl720zb Tem a ốp yếm phải *r340c* C 35000
86641kyl860zb Tem a ốp yếm phải *r340c* C 35000
86642kyl720za Tem a ốp yếm trái *b206m* C 35000
86642kyl860zc Tem a ốp yếm trái *b206m* C 35000
87104kvlv30zb Tem a ốp yếm trái *g199c* C 45000
87104ktm980zb Tem a ốp yếm trái *nh193p* C 50000
87104kvlv10zb Tem a ốp yếm trái *nh193p* C 45000
87104kvl900zd Tem a ốp yếm trái *nh411m* C 45000
86642kyl860za Tem a ốp yếm trái *nha62m* C 35000
87104ktm980zc Tem a ốp yếm trái *nha69p* C 50000
87104kvl940zc Tem a ốp yếm trái *nha69p* C 45000
87104kvlv30ze Tem a ốp yếm trái *nha69p* C 45000
87104kvl940zb Tem a ốp yếm trái *nha96p* C 45000
86642kyl720zc Tem a ốp yếm trái *nhb25m* C 35000
87104ktl670za Tem a ốp yếm trái *pb373m* C 80000
87104kvl900ze Tem a ốp yếm trái *pb373m* C 45000
87104kvlv30zd Tem a ốp yếm trái *pb373m* C 45000
87114kvrv80za Tem a ốp yếm trái *pb383m* C 90000
87104kvl900za Tem a ốp yếm trái *r313c* C 45000
87104kvlv30za Tem a ốp yếm trái *r313c* C 45000
87104ktm980za Tem a ốp yếm trái *r315p* C 50000
87104kvl940za Tem a ốp yếm trái *r315p* C 45000
86642kyl720zb Tem a ốp yếm trái *r340c* C 35000
86642kyl860zb Tem a ốp yếm trái *r340c* C 35000
87104ktm970zb Tem a ốp yếm trái*g194m* C 50000
87104ktm970zd Tem a ốp yếm trái*nh411m* C 50000
87104ktm970zc Tem a ốp yếm trái*pb368p* C 50000
87104ktm970za Tem a ốp yếm trái*r313c* C 50000
87114ktl780za Tem b cánh yếm phải *nh193p* C 45000
87107ktl670za Tem b cánh yếm phải *pb373m* C 45000
87114ktl780zb Tem b cánh yếm phải *r263* C 45000
87114ktl780zc Tem b cánh yếm phải *rp138m* C 45000
87115ktl780za Tem b cánh yếm trái *nh193p* C 45000
87109ktl670za Tem b cánh yếm trái *pb373m* C 45000
87115ktl780zb Tem b cánh yếm trái *r263* C 45000
87115ktl780zc Tem b cánh yếm trái *rp138m* C 45000
87105kyl920zd Tem b ốp ống yếm phải *b206m*thường C 35000
87105kvlv00zb Tem b ốp ống yếm phải *g194m* C 45000
87105kvlv00zd Tem b ốp ống yếm phải *nh411m* C 45000
87105kyl920zc Tem b ốp ống yếm phải *nh411m*thường C 35000
87105kvlv00ze Tem b ốp ống yếm phải *nha69p* C 45000
87105kyl920za Tem b ốp ống yếm phải *nha69p*thường C 35000
87105kvlv00za Tem b ốp ống yếm phải *r313c* C 45000
87105kyl920zb Tem b ốp ống yếm phải *r313c*thường C 35000
87105kvlv00zc Tem b ốp ống yếm phải b368b-pb C 45000
87105kyl900za Tem b ốp ống yếm phải s/s neo fi C 45000
87106kyl920zd Tem b ốp ống yếm trái *b206m*thường C 10000
87106kvlv00zb Tem b ốp ống yếm trái *g194m* C 45000
87106kvlv00zd Tem b ốp ống yếm trái *nh411m* C 45000
87106kyl920zc Tem b ốp ống yếm trái *nh411m*thường C 10000
87106kvlv00ze Tem b ốp ống yếm trái *nha69p* C 45000
87106kyl920za Tem b ốp ống yếm trái *nha69p*thường C 10000
87106kvlv00zc Tem b ốp ống yếm trái *pb368m- C 45000
87106kvlv00za Tem b ốp ống yếm trái *r313c* C 45000
87106kyl920zb Tem b ốp ống yếm trái *r313c*thường C 10000
87106kyl900za Tem b ốp ống yếm trái s/s neo fi C 15000
86643kyl720za Tem b ốp yếm phải *b206m* C 60000
86643kyl860zc Tem b ốp yếm phải *b206m* C 50000
87105ktm970zb Tem b ốp yếm phải *g194p* C 45000
87105ktm980zb Tem b ốp yếm phải *nh193p* C 45000
86643kyl860za Tem b ốp yếm phải *nha62m* C 50000
87105ktm980zc Tem b ốp yếm phải *nha69p* C 45000
87105kvl940zc Tem b ốp yếm phải *nha69p* C 45000
87105kvl940zb Tem b ốp yếm phải *nha96p* C 45000
86643kyl720zc Tem b ốp yếm phải *nhb25m* C 60000
87105ktm970zc Tem b ốp yếm phải *pb368p* C 45000
87115kvrv80za Tem b ốp yếm phải *pb383m* C 45000
87105ktm970za Tem b ốp yếm phải *r313c* C 45000
87105kvl900za Tem b ốp yếm phải *r313c* C 45000
87105ktm980za Tem b ốp yếm phải *r315p* C 45000
86643kyl720zb Tem b ốp yếm phải *r340c* C 60000
86643kyl860zb Tem b ốp yếm phải *r340c* C 50000
87105kvl900zc Tem b ốp yếm phải nh411, pb373 C 45000
87105kvlv30za Tem b ốp yếm phải s/s C 60000
86644kyl720za Tem b ốp yếm trái *b206m* C 60000
86644kyl860zc Tem b ốp yếm trái *b206m* C 50000
87106ktm970zb Tem b ốp yếm trái *g194m* C 45000
87106ktm980zb Tem b ốp yếm trái *nh193p* C 45000
86644kyl860za Tem b ốp yếm trái *nha62m* C 50000
87106ktm980zc Tem b ốp yếm trái *nha69p* C 45000
86644kyl720zc Tem b ốp yếm trái *nhb25m* C 60000
87106ktm970zc Tem b ốp yếm trái *pb368p* C 45000
87116kvrv80za Tem b ốp yếm trái *pb383m* C 60000
87106ktm970za Tem b ốp yếm trái *r313c* C 45000
87106kvl900za Tem b ốp yếm trái *r313c* C 45000
87106ktm980za Tem b ốp yếm trái *r315p* C 45000
86644kyl720zb Tem b ốp yếm trái *r340c* C 60000
86644kyl860zb Tem b ốp yếm trái *r340c* C 50000
87106kvl900zc Tem b ốp yếm trái nh411, pb373 C 45000
87106kvlv30za Tem b ốp yếm trái s/s C 45000
87105kvl940za Tem b.ốp yếm phải *r315p* C 45000
87106kvl940zc Tem b.ốp yếm trái *nha69p*fi C 45000
87106kvl940zb Tem b.ốp yếm trái *nha96p* C 45000
87106kvl940za Tem b.ốp yếm trái *r315p* fi C 45000
87111kyl920zd Tem c ốp ống yếm trái *b206m* C 15000
87111kyl920zc Tem c ốp ống yếm trái *nh411m* C 15000
87111kyl920za Tem c ốp ống yếm trái *nha69p* C 15000
87111kyl920zb Tem c ốp ống yếm trái *r313c* C 15000
87111kyl900za Tem c ốp ống yếm trái s/s C 15000
87122ktm980zb Tem cánh chim yếm phải *nh193p C 25000
87122ktm980za Tem cánh chim yếm phải *r315p* C 25000
87123ktm980zb Tem cánh chim yếm trái *nh193p C 25000
87123ktm980za Tem cánh chim yếm trái *r315p* C 25000
87101kwy940za Tem cánh yếm phải C 35000
87102kvm780za Tem cánh yếm phải C 20000
87102kvm780zb Tem cánh yếm phải C 20000
87102kvm780zc Tem cánh yếm phải C 20000
87102kvm830zb Tem cánh yếm phải *b142p* C 25000
87101kvrv60zd Tem cánh yếm phải *b206m* C 70000
87102kvm830zd Tem cánh yếm phải *b206m* C 25000
87101kyl920zd Tem cánh yếm phải *b206m*neo thường C 25000
87112ktm900zc Tem cánh yếm phải *bg107m* C 60000
87101ktl640ze Tem cánh yếm phải *bg132m* C 110000
87101kvr920zf Tem cánh yếm phải *bg132m* C 70000
87101kvrv20zf Tem cánh yếm phải *bg132m* C 70000
87101kvlv00zb Tem cánh yếm phải *g194m* C 15000
87101ktm970zb Tem cánh yếm phải *g194p* C 15000
87101kvlv30zb Tem cánh yếm phải *g199c* C 10000
87101kvrv40ze Tem cánh yếm phải *g199c* C 60000
87101kfl720za Tem cánh yếm phải *nh193p* C 60000
87101ktm980zb Tem cánh yếm phải *nh193p* C 15000
87101kvlv10zb Tem cánh yếm phải *nh193p* C 15000
87112ktm900za Tem cánh yếm phải *nh193p* C 60000
87101ktm970zd Tem cánh yếm phải *nh411m* C 15000
87101kvl900zd Tem cánh yếm phải *nh411m* C 15000
87101kvlv00zd Tem cánh yếm phải *nh411m* C 15000
87102kvm830zc Tem cánh yếm phải *nh411m* C 25000
87101kyl920zc Tem cánh yếm phải *nh411m*neo thường C 25000
87101kvr850za Tem cánh yếm phải *nha35m* (lay tqk) C 55000
86645k07940zc Tem cánh yếm phải *nha62* C 150000
86645k07v00za Tem cánh yếm phải *nha62* C 150000
86645k07940zf Tem cánh yếm phải *nha69* C 150000
87101ktm980zc Tem cánh yếm phải *nha69p* C 15000
87101kvl940zb Tem cánh yếm phải *nha69p* C 15000
87101kvlv00zf Tem cánh yếm phải *nha69p* C 15000
87101kvlv10zc Tem cánh yếm phải *nha69p* C 15000
87101kvlv30ze Tem cánh yếm phải *nha69p* C 10000
87101kvr920za Tem cánh yếm phải *nha69p* C 70000
87101kvrv40za Tem cánh yếm phải *nha69p* C 55000
87101kwy840zb Tem cánh yếm phải *nha69p* C 60000
87101kvr880za Tem cánh yếm phải *nha69p* (lay tqk) C 55000
87101kyl900za Tem cánh yếm phải *nha69p*neo fi C 25000
87101kyl920za Tem cánh yếm phải *nha69p*neo thường C 25000
87101kvl940zc Tem cánh yếm phải *nha96p* C 15000
87101kvrv60zc Tem cánh yếm phải *nha96p* C 70000
87101kyl900zc Tem cánh yếm phải *nha96p*neo fi C 25000
86645k07v00zb Tem cánh yếm phải *nhb25e, nha6 C 150000
86645k07v00zf Tem cánh yếm phải *nhb25k* C 150000
86645k07940zd Tem cánh yếm phải *nhb35* C 150000
86645k07v00zc Tem cánh yếm phải *nhb35h* C 150000
86645k07v00zd Tem cánh yếm phải *nhb35k* C 150000
86645k07940ze Tem cánh yếm phải *nhb35-r340* C 150000
87101ktm970zc Tem cánh yếm phải *pb368p* C 15000
87101kvlv00zc Tem cánh yếm phải *pb368p* C 15000
87101ktl670za Tem cánh yếm phải *pb373m* C 60000
87101kvl900ze Tem cánh yếm phải *pb373m* C 15000
87101kvlv00ze Tem cánh yếm phải *pb373m* C 15000
87101kvlv30zd Tem cánh yếm phải *pb373m* C 10000
87101kvr880zd Tem cánh yếm phải *pb373m* C 55000
87101kvrv40zd Tem cánh yếm phải *pb373m* C 55000
87101kwy840zc Tem cánh yếm phải *pb373m* C 60000
87101kvrv80za Tem cánh yếm phải *pb383m* C 70000
87101kvrv60za Tem cánh yếm phải *pb383m**s C 70000
87101kfl720zb Tem cánh yếm phải *r161p* C 60000
87112ktm900zb Tem cánh yếm phải *r161p* C 60000
87101ktl640zc Tem cánh yếm phải *r263* C 110000
87101kvr920zc Tem cánh yếm phải *r263* C 70000
87101kvrv20zc Tem cánh yếm phải *r263* C 70000
87101kwy860za Tem cánh yếm phải *r263* C 50000
87102kvm830za Tem cánh yếm phải *r263* C 25000
87101kvr850zb Tem cánh yếm phải *r310* (lay tqk) C 55000
87101ktm970za Tem cánh yếm phải *r313c* C 15000
87101kvl900za Tem cánh yếm phải *r313c* C 15000
87101kvlv00za Tem cánh yếm phải *r313c* C 15000
87101kvlv30za Tem cánh yếm phải *r313c* C 10000
87101kvrv40zb Tem cánh yếm phải *r313c* C 55000
87101kwy840za Tem cánh yếm phải *r313c* C 60000
87101kvr880zb Tem cánh yếm phải *r313c* (lay tqk) C 55000
87101kyl900zb Tem cánh yếm phải *r313c*neo fi C 25000
87101kyl920zb Tem cánh yếm phải *r313c*neo thường C 25000
87101kvl940za Tem cánh yếm phải *r315p* C 15000
87101kvlv10za Tem cánh yếm phải *r315p* C 15000
87101kvrv60zb Tem cánh yếm phải *r315p* C 70000
86645k07v00ze Tem cánh yếm phải *r340* C 150000
87112ktm900zd Tem cánh yếm phải *rp138m* C 60000
87101ktl640zb Tem cánh yếm phải *rp173m* C 110000
87101kwy840zd Tem cánh yếm phải *rp173m* C 60000
87101ktl640zd Tem cánh yếm phải *y106* C 110000
87101kvr920ze Tem cánh yếm phải *y106* C 70000
87101kvrv20ze Tem cánh yếm phải *y106* C 70000
87101kwy860zb Tem cánh yếm phải *y106* C 50000
87101kwy860zc Tem cánh yếm phải *yr271* C 50000
87101ktl640za Tem cánh yếm phải *yr272m* C 110000
87101kvr920zd Tem cánh yếm phải *yr272m* C 70000
87101kvrv20zd Tem cánh yếm phải *yr272m* C 70000
86645k07940zb Tem cánh yếm phải *yr317* C 150000
87101ktm980za Tem cánh yếm phải r315c C 15000
87102kwy940za Tem cánh yếm trái C 35000
87103ktl680 Tem cánh yếm trái C 45000
87103ktlv00 Tem cánh yếm trái C 35000
87103kvm780za Tem cánh yếm trái C 20000
87103kvm780zb Tem cánh yếm trái C 20000
87103kvm790za Tem cánh yếm trái C 20000
87103kvm790zb Tem cánh yếm trái C 20000
87103kvr910 Tem cánh yếm trái C 45000
87103kvm830zb Tem cánh yếm trái *b142p* C 25000
86643kwya20zc Tem cánh yếm trái *b203* C 45000
86643kwya10za Tem cánh yếm trái *b203m* C 45000
87102kvrv60zd Tem cánh yếm trái *b206m* C 70000
87102kwy860zb Tem cánh yếm trái *b206m* C 50000
87102kyl920zd Tem cánh yếm trái *b206m* C 25000
87103kvm830zd Tem cánh yếm trái *b206m* C 25000
87113ktm900zc Tem cánh yếm trái *bg107m* C 60000
87102ktl640ze Tem cánh yếm trái *bg132m* C 110000
87102kvr920zf Tem cánh yếm trái *bg132m* C 70000
87102kvrv20zf Tem cánh yếm trái *bg132m* C 60000
87102kvlv00zb Tem cánh yếm trái *g194m* C 15000
87102ktm970zb Tem cánh yếm trái *g194p* C 15000
87102kvlv30zb Tem cánh yếm trái *g199c* C 10000
87102kvrv40ze Tem cánh yếm trái *g199c* C 60000
87102ktm980zb Tem cánh yếm trái *nh193p* C 15000
87102kvlv10zb Tem cánh yếm trái *nh193p* C 15000
87104kfl720za Tem cánh yếm trái *nh193p* C 60000
87113ktm900za Tem cánh yếm trái *nh193p* C 60000
86643kwya00zd Tem cánh yếm trái *nh411m* C 45000
86643kwya10zb Tem cánh yếm trái *nh411m* C 45000
87102ktm970zd Tem cánh yếm trái *nh411m* C 15000
87102kvl900zd Tem cánh yếm trái *nh411m* C 15000
87102kvlv00zd Tem cánh yếm trái *nh411m* C 15000
87103kvm830zc Tem cánh yếm trái *nh411m* C 25000
87102kyl920zc Tem cánh yếm trái *nh411m*thường C 25000
87102kvr850za Tem cánh yếm trái *nha35m* (lay tqk) C 55000
86646k07940zc Tem cánh yếm trái *nha62* C 150000
86643kwya20ze Tem cánh yếm trái *nha69* C 45000
86646k07940zf Tem cánh yếm trái *nha69* C 150000
86643kwya00za Tem cánh yếm trái *nha69p* C 45000
86643kwya10ze Tem cánh yếm trái *nha69p* C 45000
87102ktm980zc Tem cánh yếm trái *nha69p* C 15000
87102kvl940zb Tem cánh yếm trái *nha69p* C 15000
87102kvlv00zf Tem cánh yếm trái *nha69p* C 15000
87102kvlv10zc Tem cánh yếm trái *nha69p* C 15000
87102kvlv30ze Tem cánh yếm trái *nha69p* C 10000
87102kvr920za Tem cánh yếm trái *nha69p* C 70000
87102kvrv40za Tem cánh yếm trái *nha69p* C 55000
87102kwy840zb Tem cánh yếm trái *nha69p* C 60000
87103kvm840zb Tem cánh yếm trái *nha69p* C 25000
87102kvr880za Tem cánh yếm trái *nha69p* lay tqk C 55000
87102kyl900za Tem cánh yếm trái *nha69p*fi C 25000
87102kyl920za Tem cánh yếm trái *nha69p*thường C 25000
87102kvl940zc Tem cánh yếm trái *nha96p* C 15000
87102kvrv60zc Tem cánh yếm trái *nha96p* C 70000
87102kyl900zc Tem cánh yếm trái *nha96p*fi C 25000
86643kwya20za Tem cánh yếm trái *nhb35* C 45000
86646k07940zd Tem cánh yếm trái *nhb35* C 150000
86646k07940ze Tem cánh yếm trái *nhb35-r340* C 150000
87102ktm970zc Tem cánh yếm trái *pb368m* C 15000
87102kvlv00zc Tem cánh yếm trái *pb368p* C 15000
87102ktl670za Tem cánh yếm trái *pb373m* C 60000
87102kvl900ze Tem cánh yếm trái *pb373m* C 15000
87102kvlv00ze Tem cánh yếm trái *pb373m* C 15000
87102kvlv30zd Tem cánh yếm trái *pb373m* C 10000
87102kvrv40zd Tem cánh yếm trái *pb373m* C 55000
87102kwy840zc Tem cánh yếm trái *pb373m* C 60000
87102kvr880zd Tem cánh yếm trái *pb373m* (lay tqk) C 55000
87102kvrv60za Tem cánh yếm trái *pb383m* C 70000
87102kvrv80za Tem cánh yếm trái *pb383m* C 70000
86811kzvv30za Tem cánh yếm trái *r150* C 25000
87104kfl720zb Tem cánh yếm trái *r161p* C 60000
87113ktm900zb Tem cánh yếm trái *r161p* C 60000
86643kwya00zb Tem cánh yếm trái *r263* C 45000
86643kwya10zd Tem cánh yếm trái *r263* C 45000
86643kwya20zd Tem cánh yếm trái *r263* C 45000
87102ktl640zc Tem cánh yếm trái *r263* C 110000
87102kvr920zc Tem cánh yếm trái *r263* C 70000
87102kvrv20zc Tem cánh yếm trái *r263* C 60000
87102kwy860za Tem cánh yếm trái *r263* C 50000
87103kvm830za Tem cánh yếm trái *r263* C 25000
87103kvm840za Tem cánh yếm trái *r263* C 25000
87102kvr850zb Tem cánh yếm trái *r310* (lay tqk) C 55000
87102ktm970za Tem cánh yếm trái *r313c* C 15000
87102kvl900za Tem cánh yếm trái *r313c* C 15000
87102kvlv00za Tem cánh yếm trái *r313c* C 15000
87102kvlv30za Tem cánh yếm trái *r313c* C 10000
87102kvrv40zb Tem cánh yếm trái *r313c* C 55000
87102kwy840za Tem cánh yếm trái *r313c* C 60000
87102kvr880zb Tem cánh yếm trái *r313c* (lay tqk) C 55000
87102kyl900zb Tem cánh yếm trái *r313c*fi C 25000
87102kyl920zb Tem cánh yếm trái *r313c*thường C 25000
87102ktm980za Tem cánh yếm trái *r315p* C 15000
87102kvl940za Tem cánh yếm trái *r315p* C 15000
87102kvlv10za Tem cánh yếm trái *r315p* C 15000
87102kvrv60zb Tem cánh yếm trái *r315p* C 70000
87113ktm900zd Tem cánh yếm trái *rp138m* C 60000
87102ktl640zb Tem cánh yếm trái *rp173m* C 110000
87102kwy840zd Tem cánh yếm trái *rp173m* C 60000
86643kwya00zc Tem cánh yếm trái *y106* C 45000
86643kwya10zc Tem cánh yếm trái *y106* C 45000
87102ktl640zd Tem cánh yếm trái *y106* C 110000
87102kvr920ze Tem cánh yếm trái *y106* C 70000
87102kvrv20ze Tem cánh yếm trái *y106* C 60000
86643kwya20zb Tem cánh yếm trái *y208* C 45000
87102kwy860zc Tem cánh yếm trái *yr271* C 50000
87102ktl640za Tem cánh yếm trái *yr272m* C 110000
87102kvr920zd Tem cánh yếm trái *yr272m* C 70000
87102kvrv20zd Tem cánh yếm trái *yr272m* C 60000
86646k07940zb Tem cánh yếm trái *yr317* C 150000
86646k07v00za Tem cánh yếm trái*nha62* C 150000
86646k07v00zb Tem cánh yếm trái*nhb25e, nha69 C 150000
86646k07v00zf Tem cánh yếm trái*nhb25k* C 150000
86646k07v00zc Tem cánh yếm trái*nhb35h* C 150000
86646k07v00zd Tem cánh yếm trái*nhb35k* C 150000
86646k07v00ze Tem cánh yếm trái*r340* C 150000
87129kyl900za Tem chữ pgm fi ốp ống yếm s/s C 10000
86641k57v20zb Tem dán a cánh yếm bên phải đúc nh-a62 C 120000
86641k57v20zd Tem dán a cánh yếm bên phải đúc nh-b55 C 120000
86641k57v20zc Tem dán a cánh yếm bên phải đúc r-340 C 120000
86641k57v20za Tem dán a cánh yếm bên phải đúc yr-322 C 120000
86641k57v10za Tem dán a cánh yếm bên phải cơ tc nh-a62 C 25000
86641k57v10zc Tem dán a cánh yếm bên phải cơ tc nh-b55 C 25000
86641k57v10zb Tem dán a cánh yếm bên phải cơ tc r-340 C 25000
86642k57v20zb Tem dán a cánh yếm bên trái đúc nh-a62 C 120000
86642k57v20zd Tem dán a cánh yếm bên trái đúc nh-b55 C 120000
86642k57v20zc Tem dán a cánh yếm bên trái đúc r-340 C 120000
86642k57v20za Tem dán a cánh yếm bên trái đúc yr-322 C 120000
86642k57v10za Tem dán a cánh yếm bên trái cơ tc nh-a62 C 25000
86642k57v10zc Tem dán a cánh yếm bên trái cơ tc nh-b55 C 25000
86642k57v10zb Tem dán a cánh yếm bên trái cơ tc r-340 C 25000
86641kyzg00zc Tem dán a cánh yếm phải đen đỏ C 35000
86641kyzg00za Tem dán a cánh yếm phải xám đen C 35000
86641kyzg00zb Tem dán a cánh yếm phải đỏ đen C 35000
86641kyzg00ze Tem dán a cánh yếm phải đen xám vàng C 35000
86641kyzg00zd Tem dán a cánh yếm phải nâu vàng đen C 35000
86642kyzg00zb Tem dán a cánh yếm trái đỏ đen C 35000
86642kyzg00zc Tem dán a cánh yếm trái đen đỏ C 35000
86642kyzg00ze Tem dán a cánh yếm trái đen xám vàng C 35000
86642kyzg00zd Tem dán a cánh yếm trái nâu vàng đen C 35000
86642kyzg00za Tem dán a cánh yếm trái xám đen C 35000
86643k57v20zb Tem dán b cánh yếm bên phải đúc nh-a62 C 25000
86643k57v20zd Tem dán b cánh yếm bên phải đúc nh-b55 C 25000
86643k57v20zc Tem dán b cánh yếm bên phải đúc r-340 C 25000
86643k57v20za Tem dán b cánh yếm bên phải đúc yr-322 C 25000
86643k57v10zc Tem dán b cánh yếm bên phải cơ tc nh-b55 C 60000
86643k57v10zb Tem dán b cánh yếm bên phải cơ tc r-340 C 60000
86643k57v10za Tem dán b cánh yếm bên phải cơ tc nh-a62 C 60000
86644k57v20zb Tem dán b cánh yếm bên trái đúc nh-a62 C 25000
86644k57v20zd Tem dán b cánh yếm bên trái đúc nh-b55 C 25000
86644k57v20zc Tem dán b cánh yếm bên trái đúc r-340 C 25000
86644k57v20za Tem dán b cánh yếm bên trái đúc yr-322 C 25000
86644k57v10zc Tem dán b cánh yếm bên trái cơ tc nh-b55 C 60000
86644k57v10zb Tem dán b cánh yếm bên trái cơ tc r-340 C 60000
86644k57v10za Tem dán b cánh yếm bên trái cơ tc nh-a62 C 60000
86641k57v00zb Tem dán cánh yếm bên phải đĩa nh-b25m C 120000
86641k57v00zc Tem dán cánh yếm bên phải đĩa nh-b55p C 120000
86642k57v00zb Tem dán cánh yếm bên trái đĩa nh-b25m C 120000
86642k57v00zc Tem dán cánh yếm bên trái đĩa nh-b55p C 120000
86643kzle70za Tem ốp cánh yếm phải*nh411* C 35000
86643kzle70zc Tem ốp cánh yếm phải*nhb25* C 35000
86643kzle70zb Tem ốp cánh yếm phải*r350* C 35000
86644kzle70za Tem ốp cánh yếm trái*nh411* C 35000
86644kzle70zc Tem ốp cánh yếm trái*nhb25* C 35000
86644kzle70zb Tem ốp cánh yếm trái*r350* C 35000
86642kwya00 Tem ốp ống yếm chính C 35000
87131kvm780za Tem ốp ống yếm chính C 15000
87131kvm780zb Tem ốp ống yếm chính C 15000
87131kvm780zc Tem ốp ống yếm chính C 15000
87131kvm780zd Tem ốp ống yếm chính C 15000
87131kvr850 Tem ốp ống yếm chính C 35000
87131kvr880 Tem ốp ống yếm chính C 25000
87131kvm830zb Tem ốp ống yếm chính *b142p* C 15000
87131kvm830ze Tem ốp ống yếm chính *b206m* C 15000
87131kvm830zc Tem ốp ống yếm chính *nh411m* C 15000
87131kvm830zd Tem ốp ống yếm chính *nha69p* C 15000
87131kvm830za Tem ốp ống yếm chính *r263* C 15000
86645k57v20zb Tem ốp ống yếm chính phải đúc nh-a62 C 80000
86645k57v20zd Tem ốp ống yếm chính phải đúc nh-b55 C 80000
86645k57v20zc Tem ốp ống yếm chính phải đúc r-340 C 80000
86645k57v20za Tem ốp ống yếm chính phải đúc yr-322 C 80000
86645k57v00zb Tem ốp ống yếm chính phải đĩa nh-b25m C 90000
86645k57v00zc Tem ốp ống yếm chính phải đĩa nh-b55p C 90000
86645k57v10zc Tem ốp ống yếm chính phải cơ tc nh-b55 C 10000
86645k57v10zb Tem ốp ống yếm chính phải cơ tc r-340 C 10000
86645k57v10za Tem ốp ống yếm chính phải cơ tc nh-a62 C 10000
86646k57v20zb Tem ốp ống yếm chính trái đúc nh-a62 C 70000
86646k57v20zd Tem ốp ống yếm chính trái đúc nh-b55 C 70000
86646k57v20zc Tem ốp ống yếm chính trái đúc r-340 C 70000
86646k57v20za Tem ốp ống yếm chính trái đúc yr-322 C 70000
86646k57v00zb Tem ốp ống yếm chính trái đĩa nh-b25m C 80000
86646k57v00zc Tem ốp ống yếm chính trái đĩa nnh-b55p C 80000
86646k57v10za Tem ốp ống yếm chính trái cơ tc nh-a62 C 10000
86646k57v10zc Tem ốp ống yếm chính trái cơ tc nh-b55 C 10000
86646k57v10zb Tem ốp ống yếm chính trái cơ tc r-340 C 10000
86643k03v70zb Tem ốp ống yếm phải *b206m* C 45000
87111kwwv00zc Tem ốp ống yếm phải *b206m* C 35000
86643k07940zc Tem ốp ống yếm phải *nha62* C 90000
86643k07940zf Tem ốp ống yếm phải *nha69* C 90000
86643k03v70zd Tem ốp ống yếm phải *nha69p* C 45000
87111kwwv00za Tem ốp ống yếm phải *nha69p* C 35000
86643k03v70za Tem ốp ống yếm phải *nha96p* C 45000
87111kwwv00zd Tem ốp ống yếm phải *nha96p* C 35000
86653k03v20zb Tem ốp ống yếm phải *nhb25* C 25000
86643k07940zd Tem ốp ống yếm phải *nhb35* C 90000
86653k03v20za Tem ốp ống yếm phải *nhb35* C 25000
86643k07940ze Tem ốp ống yếm phải *nhb35-r340* C 90000
87111kwwv00zb Tem ốp ống yếm phải *r313c* C 35000
86653k03v20zc Tem ốp ống yếm phải *r340* C 25000
86643k03v70zc Tem ốp ống yếm phải *r340c* C 45000
86643k07940zb Tem ốp ống yếm phải *yr317* C 90000
86643k07v00za Tem ốp ống yếm phải*nha62* C 90000
86643k07v00zb Tem ốp ống yếm phải*nhb25e, nha C 90000
86643k07v00zf Tem ốp ống yếm phải*nhb25k* C 90000
86643k07v00zc Tem ốp ống yếm phải*nhb35h* C 90000
86643k07v00zd Tem ốp ống yếm phải*nhb35k* C 90000
86643k07v00ze Tem ốp ống yếm phải*r340* C 90000
86644k03v70zb Tem ốp ống yếm trái *b206m* C 45000
87112kwwv00zc Tem ốp ống yếm trái *b206m* C 35000
86644k07940zc Tem ốp ống yếm trái *nha62* C 100000
86644k07940zf Tem ốp ống yếm trái *nha69* C 100000
86644k03v70zd Tem ốp ống yếm trái *nha69p* C 45000
87112kwwv00za Tem ốp ống yếm trái *nha69p* C 35000
86644k03v70za Tem ốp ống yếm trái *nha96p* C 45000
87112kwwv00zd Tem ốp ống yếm trái *nha96p* C 35000
86644k07940zd Tem ốp ống yếm trái *nhb35* C 100000
86644k07940ze Tem ốp ống yếm trái *nhb35-r340* C 100000
87112kwwv00zb Tem ốp ống yếm trái *r313c* C 35000
86644k03v70zc Tem ốp ống yếm trái *r340c* C 45000
86644k07940zb Tem ốp ống yếm trái *yr317* C 100000
86644k07v00za Tem ốp ống yếm trái*nha62* C 90000
86654k03v20zb Tem ốp ống yếm trái*nhb25* C 25000
86644k07v00zb Tem ốp ống yếm trái*nhb25e, nha C 90000
86644k07v00zf Tem ốp ống yếm trái*nhb25k* C 90000
86654k03v20za Tem ốp ống yếm trái*nhb35* C 25000
86644k07v00zc Tem ốp ống yếm trái*nhb35h* C 90000
86644k07v00zd Tem ốp ống yếm trái*nhb35k* C 90000
86644k07v00ze Tem ốp ống yếm trái*r340* C 90000
86654k03v20zc Tem ốp ống yếm trái*r340* C 25000
08p72kvg700a Tem ốp yếm C 165000
86644kyl840zb Tem ốp yếm *nha96p* C 10000
86644kyl700zb Tem ốp yếm *nha96p**r340c* C 10000
86644kyl700za Tem ốp yếm *nhb25m* C 10000
86644kyl840za Tem ốp yếm *ss* C 10000
87113kvrv60zd Tem ốp yếm phải *b206m* C 50000
87114ktm900zc Tem ốp yếm phải *bg107m* C 45000
87114ktm900za Tem ốp yếm phải *nh193p* C 45000
87116ktl780za Tem ốp yếm phải *nh193p* C 25000
86641kyzv60za Tem ốp yếm phải *nha62* C 25000
86641kyl840za Tem ốp yếm phải *nha62m* C 35000
86641kyl700za Tem ốp yếm phải *nha96p* C 25000
86641kyl840zc Tem ốp yếm phải *nha96p* C 35000
87113kvrv60zc Tem ốp yếm phải *nha96p* C 50000
86641kyzv60ze Tem ốp yếm phải *nhb25e* C 25000
86641kyzv60zc Tem ốp yếm phải *nhb25k* C 25000
86641kyl700zc Tem ốp yếm phải *nhb25m* C 25000
87103ktl670za Tem ốp yếm phải *pb373m* C 80000
87113kvrv60za Tem ốp yếm phải *pb383m* C 50000
87114ktm900zb Tem ốp yếm phải *r161p* C 45000
87116ktl780zb Tem ốp yếm phải *r263* C 25000
87113kvrv60zb Tem ốp yếm phải *r315p* C 50000
86641kyl700zb Tem ốp yếm phải *r340c* C 25000
86641kyl840zb Tem ốp yếm phải *r340c* C 35000
86641kyzv60zb Tem ốp yếm phải *r340c* C 25000
87114ktm900zd Tem ốp yếm phải *rp138m* C 45000
87116ktl780zc Tem ốp yếm phải *rp138m* C 25000
86641kyzv60zd Tem ốp yếm phải *yr303* C 25000
87103kvgv20za Tem ốp yếm phải trước *nha69p* C 110000
87103kvgv10zc Tem ốp yếm phải trước *nha96p* C 60000
87103kvgv20zb Tem ốp yếm phải trước *nha96p* C 110000
87103kvgv10za Tem ốp yếm phải trước *pb383m* C 60000
87103kvgv10zb Tem ốp yếm phải trước *r313c* C 60000
87103kvgv20zc Tem ốp yếm phải trước *r313c* C 110000
87103kvgv00za Tem ốp yếm phải trước *yr271* C 60000
87114kvrv60zd Tem ốp yếm trái *b206m* C 45000
87116ktm900zc Tem ốp yếm trái *bg107m* C 45000
87116ktm900za Tem ốp yếm trái *nh193p* C 45000
87117ktl780za Tem ốp yếm trái *nh193p* C 25000
86642kyzv60za Tem ốp yếm trái *nha62* C 25000
86642kyl840za Tem ốp yếm trái *nha62m* C 35000
86642kyl700za Tem ốp yếm trái *nha96p* C 25000
86642kyl840zc Tem ốp yếm trái *nha96p* C 35000
87114kvrv60zc Tem ốp yếm trái *nha96p* C 45000
86642kyzv60ze Tem ốp yếm trái *nhb25e* C 25000
86642kyzv60zc Tem ốp yếm trái *nhb25k* C 25000
86642kyl700zc Tem ốp yếm trái *nhb25m* C 25000
87114kvrv60za Tem ốp yếm trái *pb383m* C 45000
87116ktm900zb Tem ốp yếm trái *r161p* C 45000
87117ktl780zb Tem ốp yếm trái *r263* C 25000
87114kvrv60zb Tem ốp yếm trái *r315p* C 45000
86642kyl700zb Tem ốp yếm trái *r340c* C 25000
86642kyl840zb Tem ốp yếm trái *r340c* C 35000
86642kyzv60zb Tem ốp yếm trái *r340c* C 25000
87116ktm900zd Tem ốp yếm trái *rp138m* C 45000
87117ktl780zc Tem ốp yếm trái *rp138m* C 25000
86642kyzv60zd Tem ốp yếm trái *yr303* C 25000
87104kvgv20za Tem ốp yếm trái trước *nha69p* C 110000
87104kvgv10zc Tem ốp yếm trái trước *nha96p* C 60000
87104kvgv20zb Tem ốp yếm trái trước *nha96p* C 110000
87104kvgv10za Tem ốp yếm trái trước *pb383m* C 60000
87104kvgv10zb Tem ốp yếm trái trước *r313c* C 60000
87104kvgv20zc Tem ốp yếm trái trước *r313c* C 110000
87104kvgv00za Tem ốp yếm trái trước *yr271* C 60000
87131ktl640za Tem ốp yếm trung tâm C 35000
87131ktl670za Tem ốp yếm trung tâm C 25000
87131ktl680 Tem ốp yếm trung tâm C 35000
87131ktlv00 Tem ốp yếm trung tâm C 35000
87210kfv670za Tem nổi yếm r150, *pb373m* C 60000
64311kvv900za Tem yếm C 25000
86641kvv930za Tem yếm C 35000
86642kvv930za Tem yếm (chữ super dream) C 25000
64311kfv670zb Tem yếm *pb373m* C 45000
64311kfv790zb Tem yếm *pb373m* C 35000
64311kfv660zb Tem yếm *r150cu* C 35000
64311kfv670za Tem yếm *r150cu* C 45000
64311kfv790za Tem yếm *r150cu* C 35000
64311kfv830za Tem yếm *r150cu* C 35000
64311kfv660za Tem yếm *r203m* & *pb171mu* C 35000
86641kyzv00ze Tem yếm phải *nhb25* C 15000
86641kyzv00zc Tem yếm phải *nhb35* C 15000
86641kyzv00zb Tem yếm phải *r340* C 15000
86641kyzv00za Tem yếm phải *pb373* C 15000
86641kyzv00zd Tem yếm phải *yr303* C 15000
64311gbgb20zd Tem yếm r150e C 35000
64311kfv950za Tem yếm r150f C 50000
64311kfv970za Tem yếm r150k C 50000
86642kyzv00ze Tem yếm trái *nhb25* C 15000
86642kyzv00zc Tem yếm trái *nhb35* C 15000
86642kyzv00za Tem yếm trái *pb373* C 15000
86642kyzv00zb Tem yếm trái *r340* C 15000
86642kyzv00zd Tem yếm trái *yr303* C 15000
 Tem phụ tùng xe máy Honda
Đặt cứu hộ xe máy

Đặt cứu hộ xe máy như thế nào?

Đặt trực tiếp từ mẫu tìm cứu hộ xe máy tại trang web này

•  Bước 1: Chọn nhóm dịch vụ mà bạn quan tâm
•  Bước 2: Chọn loại dịch vụ bạn cần đặt (lưu ý, nếu hệ thống đã tự động chọn đúng dịch vụ bạn cần chuyển đến bước 3)
•  Bước 3: Nhập vào số điện thoại để cứu hộ xe máy có thể liên hệ với bạn.
•  Bước 4: Nhập vào khu vực mà bạn cần gọi cứu hộ xe máy, lưu ý bạn có thể lựa chọn địa chỉ tương đối mà hệ thống gợi ý ở gần điểm mà bạn muốn được cung cấp dịch vụ nhất. Trường hợp địa chỉ của bạn đã có trong danh sách gợi ý này thì rất tốt, bạn có thể chọn nó, tuy nhiên có nhiều địa chỉ quá chi tiết mà hệ thống không thể xác định được trên bản đồ như ngõ/ngách/hẻm hoặc tầng trong các khu nhà cao tầng. Với các địa chỉ chi tiết, bạn có thể ghi chú ở bước thứ 5 hoặc cung cấp cho cứu hộ xe máy biết khi họ gọi điện cho bạn.
•  Bước 5: Nhập vào Ghi chú, vấn đề bạn gặp phải hoặc địa chỉ chi tiết...
•  Bước 6: Bấm nút Gửi yêu cầu tìm cứu hộ xe máy gần bạn...

Tải ứng dụng Rada để đặt cứu hộ xe máy

•  Bước 1: Bấm nút tải ứng dụng Rada theo điện thoại tương ứng mà bạn đang sử dụng dưới mẫu đặt dịch vụ; Trường hợp bạn truy cập bằng máy tính, hãy mở điện thoại để quét mã QR ở góc phải bên dưới màn hình để chuyển đến kho cài ứng dụng
•  Bước 2: Khi chuyển đến kho ứng dụng, bạn bấm nút cài đặt để cài ứng dụng Rada vào máy điện thoại của mình. Tiến hành đăng ký để tạo tài khoản bằng cách nhập vào số điện thoại, chờ hệ thống gửi mã xác thực để hoàn thành đăng ký tài khoản
•  Bước 3: Chọn nhóm dịch vụ mà bạn quan tâm, tiếp tục sau đó chọn dịch vụ mà mình cần rồi đọc kỹ thông tin giới thiệu về dịch vụ; xem kỹ bảng giá mà chúng tôi cung cấp sau đó bấm nút đặt dịch vụ phía dưới màn hình
•  Bước 4: Nhập vào địa chỉ, hệ thống sẽ lấy số điện thoại mà bạn đã đăng ký làm số liên hệ, tiếp tục điền vào nội dung Ghi chú, vấn đề bạn gặp phải hoặc địa chỉ chi tiết... bạn cần yêu cầu cứu hộ xe máy, tiếp tục chọn thời gian bạn muốn cung cấp dịch vụ
•  Bước 5: Khi hoàn thành, tiếp tục bấm nút gửi yêu cầu để bắt đầu tìm cứu hộ xe máy

Lợi ích khi đặt cứu hộ xe máy từ hệ thống Rada

•  Mạng lưới cứu hộ xe máy liên kết với Rada có mặt rộng khắp trong cả nước vì vậy bạn có thể đặt ở bất cứ nơi nào cứu hộ xe máy cũng có thể đáp ứng
•  Ngay sau khi kết nối thành công, cứu hộ xe máy sẽ gọi điện cho bạn trong vòng 1 phút để xác nhận dịch vụ và trao đổi chi tiết
•  Ứng dụng Rada kiểm soát tất cả các ca cung cấp dịch vụ được cứu hộ xe máy cung cấp, vì vậy bạn có thể khiếu nại, đánh giá bất cứ khi nào bạn không thấy hài lòng
•  Rada chỉ cung cấp dịch vụ thông qua ứng dụng và trang web vì vậy mọi thông tin sẽ được lưu trữ lại để đảm bảo có thể tra cứu và xử lý bất cứ khi nào bạn muốn
•  Giá cả dịch vụ được công bố sẵn trên web và ứng dụng Rada để bạn tham khảo và trao đổi với cứu hộ xe máy
•  Rada là ứng dụng kết nối dịch vụ đạt giải Nhân tài đất Việt 2017 với hơn 7 năm hoạt động, đến nay đã có 10,313 nhà cung cấp dịch vụ, 137,835 người sử dụng và 227,785 yêu cầu đã thực hiện thành công sẽ mang lại trải nghiệm tốt nhất khi bạn đặt cứu hộ xe máy từ mạng lưới dịch vụ của mình.


Tham khảo thêm: Giá dịch vụ cứu hộ xe máy

Thông tin mới cập nhật

Chat với RadaGPT
Hỏi đáp với Rada GPT ×