TCVN 6225-3:2011 ISO 7393-3:1990 chất lượng nước – xác định CLO tự do & CLO tổng số

Tiêu chuẩn quốc gia – chất lượng nước – xác định CLO tự do & CLO tổng số

Lời nói đầu

TCVN 6225-3:2011 thay thế TCVN 6225-3:1996 (ISO 7393-3:1986).

TCVN 6225-3:2011 hoàn toàn tương đương với ISO 7393-3:1990.

TCVN 6225-3:2011 do Tổng cục Môi trường biên soạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

View Fullscreen