Tài liệu: TCVN 8526:2013 – Máy gặt gia dụng, hiệu suất năng lượng & phương pháp xác định hiệu suất, năng lượng

Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 8526:2013 - Máy gặt gia dụng, hiệu suất năng lượng & phương pháp xác định hiệu suất, năng lượng Nội dung chính: Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các mức hiệu suất năng lượng và phương pháp xác định hiệu suất năng lượng…