Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

Sổ tay hướng dẫn truyền thông nguy cơ đối với an toàn vệ sinh thực phẩm

vệ sinh an toàn thực phẩm

vệ sinh an toàn thực phẩm

MỤC LỤC

Gọi thợ sửa chữa?

Tải Rada tiết kiệm đến 35% chi phí!

Mục lục
Lời cám ơn
Viết tắt
Danh mục từ
Giới thiệu và mục đích
Thông tin cơ sở
Cơ sở lý luận để xây dựng sổ tay hướng dẫn này
Mục đích và đối tượng đích
Phạm vi
Phương pháp
Kết cấu và cách sử dụng sổ tay
Tài liệu tham khảo

Chương 1. Truyền thông nguy cơ về an toàn thực phẩm là gì? Vì sao đây là một
hoạt động quan trọng?
Mục đích
1.1 Truyền thông nguy cơ về an toàn thực phẩm là gì?
1.2 Vì sao TTNC về ATTP có vai trò quan trọng?
1.3 Các mục tiêu của TTNC về ATTP
1.4 Thách thức đối với TTNC hiệu quả
1.5 Vì sao nhận thức nguy cơ có vai trò quan trọng?
1.6 Sử dụng TTNC về ATTP
1.7 Các bên liên quan và đối tượng đích
Tài liệu tham khảo chính

Chương 2. Các nguyên tắc truyền thông nguy cơ tốt
Mục đích
2.1 Lòng tin vào thông tin và các cơ quan quản lý
2.2 Các nguyên tắc TTNC tốt về ATTP
2.2.1 Công khai và minh bạch
2.2.2 Kịp thời và ứng phó nhanh
2.3 Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch
Tài liệu tham khảo chính

Chương 3. Các yếu tố chính cần xem xét trước khi thực hiện truyền thông về
nguy cơ an toàn thực phẩm.
Mục đích
3.1 Hiểu bản chất của vấn đề ATTP
3.1.1 Bản chất của nguy cơ và các lợi ích liên quan là gì?
3.1.2 Bản chất của mối nguy hại là gì?
3.1.3 Đánh giá chất lượng/ tính chắc chắn của dữ liệu sẵn có
3.1.4 Hiểu về những gì có thể thực hiện đối với nguy cơ
3.1.5 Dự báo và xử lý hậu quả ngoài dự kiến
3.2 Hiểu biết nhu cầu của đối tượng đích
3.2.1 Nền tảng văn hóa và kinh tế – xã hội của đối tượng đích
3.2.2 Cách tiếp cận đối tượng đích
3.3 Lịch sử của nguy cơ và môi trường chính trị và truyền thông liên quan?
3.4 Nắm vững trách nhiệm của người làm TTNC về ATTP\
Tài liệu tham khảo chính

Xem thêm  Việt Nam Tái Chế - Điểm thu gom rác thải điện tử

Chương 4. Thực hiện truyền thông nguy cơ về an toàn thực phẩm
Mục đích
4.1 Hiểu biết về đối tượng đích
4.2 Cách thức tìm hiểu đối tượng đích
4.3 Tương tác với các bên liên quan
4.4 Xử lý yếu tố không chắc chắn
4.5 Xây dựng thông điệp
4.6 Lựa chọn các kênh/ công cụ/ phương pháp truyền thông
4.7 Tương tác với các phương tiện truyền thông
4.8 Tương tác với các nước khác
4.9 Theo dõi và đánh giá
Tài liệu tham khảo chính
Tài liệu tham khảo thêm
Các trang mạng về tài liệu tập huấn liên quan
Phụ lục: Các tài liệu bổ trợ
Phụ lục 1: Đánh giá nhanh về năng lực TTNC
Phụ lục 2: Công cụ đánh giá nhận thức nguy cơ
Phụ lục 3: Tài liệu hướng dẫn soạn thảo cho người có trình độ văn hóa thấp dễ truy cập

View Fullscreen

Ứng dụng đặt thợ!

Tải app tiết kiệm đến 35% chi phí!

Don`t copy text!