Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng

QCVN 02: 2009/BXD do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành theo Thông tư số:……/2009/TT-BXD ngày…. tháng… năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Quy chuẩn này được soát xét và thay thế các Phụ lục: 2.1; 2.2; 2.3; 2.5; 2.6; 2.8; 2.12 thuộc Tập III, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam đã được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1997. QCVN 02: 2009/BXD 3

QCVN-02-2009-BXD-So-lieu-tu-nhien

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 QUY ĐỊNH CHUNG

1.1 Phạm vi áp dụng

1.2 Giải thích từ ngữ

1.3 Các số liệu trong quy chuẩn

1.4 Nguồn gốc số liệuCHƯƠNG 2 SỐ LIỆU KHÍ TƯỢNG

2.1 Đặc điểm khí hậu Việt Nam

2.2 Các bản đồ và bảng số liệu

2.3 Sử dụng số liệu khí tượng

CHƯƠNG 3 SỐ LIỆU THỜI TIẾT VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN BẤT LỢI

3.1 Đặc điểm thời tiết và hiện tượng tự nhiên bất lợi

3.2 Các bản đồ và bảng số liệu

CHƯƠNG 4 ÁP LỰC VÀ VẬN TỐC GIÓ DÙNG TRONG THIẾT KẾ

4.1 Phạm vi áp dụng

4.2 Đặc điểm số liệu áp lực và vận tốc gió…………………………………….20 4.3 Bản đồ và các bảng số liệu………………………………………………..21

4.4 Sử dụng số liệu áp lực gió…………………………………………………21 CHƯƠNG 5 MẬT ĐỘ SÉT ĐÁNH………………………………………………..22

5.1 Đặc điểm số liệu mật độ sét đánh………………………………………….22 5.2 Bản đồ và bảng số liệu…………………………………………………….22

5.3 Sử dụng số liệu mật độ sét đánh trong thiết kế…………………………….22 CHƯƠNG 6 SỐ LIỆU ĐỘNG ĐẤT……………………………………………….23

6.1 Đặc điểm số liệu động đất…………………………………………………23

6.2 Bản đồ và các bảng số liệu………………………………………………..23

6.3 Sử dụng số liệu động đất trong thiết kế……………………………………24 PHỤ LỤC CHƯƠNG 2……………………………………………………………25 PHỤ LỤC CHƯƠNG 3………………………………………………………….220 PHỤ LỤC CHƯƠNG 4………………………………………………………….261 PHỤ LỤC CHƯƠNG 5………………………………………………………….289 PHỤ LỤC CHƯƠNG 6………………………………………………………….298 QCVN 02: 2009/BXD 4 CÁC BẢNG SỐ LIỆU VÀ HÌNH VẼ TRONG QUY CHUẨN A. Các bảng số liệu

Bảng 2.1 Toạ độ vị trí các trạm khí tượng………………………………………27 Bảng 2.2 Nhiệt độ không khí trung bình tháng và năm (0C)…………………….32

Bảng 2.3 Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình tháng và năm (0C)……………34

Bảng 2.4 Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình tháng và năm (0C)…………..36

Bảng 2.5 Nhiệt độ không khí cao nhất tuyệt đối tháng và năm (0C)……………..38

Bảng 2.6 Nhiệt độ không khí thấp nhất tuyệt đối tháng và năm (0C)……………40

Bảng 2.7 Biên độ ngày của nhiệt độ không khí trung bình tháng và năm) 0C)….42

Bảng 2.8 Biến trình ngày của nhiệt độ không khí (0C)…………………………..44

Bảng 2.9 Độ ẩm tuyệt đối của không khí trung bình tháng và năm (mbar)…………………………………………………………………………………54

Bảng 2.10 Độ ẩm tương đối của không khí trung bình tháng và năm (%)………56

Bảng 2.11 Độ ẩm tương đối của không khí thấp nhất trung bình tháng và năm (%)…………………………………………………………………………………58

Bảng 2.12 Độ ẩm tương đối của không khí thấp nhất tuyệt đối tháng và năm (%)…………………………………………………………………………………60 Bảng 2.13 Biến trình ngày của độ ẩm tương đối của không khí (%)…………….62

Bảng 2.14 Tần suất xuất hiện các cấp nhiệt ẩm (‰)…………………………….71

Bảng 2.15 Vận tốc gió trung bình tháng và năm (m/s)…………………………..80

Bảng 2.16 Tần suất lặng gió (PL %) tần suất (P %) và vận tốc gió (V m/s) trung bình theo 8 hướng………………………………………………………………82

Bảng 2.17 Độ cao (H) và góc phương vị (A) của mặt trời (độ)………………… 108

Bảng 2.18 Tổng xạ trên mặt bằng (W/m2 /ngày)………………………………. 111

Bảng 2.19 Tán xạ trên mặt bằng (W/m2 /ngày)………………………………… 112

Bảng 2.20 Cường độ trực xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2)…………………. 113

Bảng 2.21 Cường độ tán xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2)…………………… 135

Bảng 2.22 Tổng số giờ nắng trung bình tháng và năm (giờ)…………………… 157

Bảng 2.23 Biến trình ngày của số giờ nắng (giờ)……………………………… 159 Bảng 2.24 Độ rọi trên mặt phẳng ngang (klx)………………………………… 162 Bảng 2.25 Lượng mưa trung bình tháng và năm (mm)………………………… 188

Bảng 2.26 Lượng mưa ngày lớn nhất (mm)…………………………………… 190 Bảng 2.27 Lượng mưa lớn nhất trung bình thời đoạn (mm)…………………… 192

Bảng 2.28 Số ngày mưa trung bình tháng và năm (ngày)……………………… 196

Bảng 2.29 Số ngày mưa trung bình theo các cấp (ngày)………………………. 198 QCVN 02: 2009/BXD 5

Bảng 2.30 Lượng mưa (mm) tháng và năm theo các suất bảo đảm (%)……….. 206

Bảng 2.31 Số ngày mưa phùn trung bình tháng và năm (ngày………………… 210

Bảng 2.32 Số ngày sương mù trung bình tháng và năm (ngày)……………….. 212

Bảng 2.33 Số ngày có dông trung bình tháng và năm (ngày)…………………. 214

Bảng 2.34 Lượng mây tổng quan trung bình tháng và năm (ngày)……………. 216

Bảng 2.35 Lượng mây dưới trung bình tháng và năm (ngày)…………………. 218

Bảng 3.1 Tần số bão đổ bộ vào các vùng bờ biển Việt Nam (1961÷2008)……. 221

Bảng 3.2 Cấp gió theo thang Bô-pho và chiều cao sóng………………………. 222

Bảng 3.3 Thống kê các cơn bão đổ bộ vào các vùng bờ biển Việt Nam (1961÷2008)………………………………………………………………….. 223

Bảng 3.4 Phân bố các lần tố lốc một số năm trên toàn quốc (1971 ÷ 2007)…… 230

Bảng 3.5 Thống kê các trận lũ lịch sử từ 1945 tới nay (1945 ÷ 2006)………… 242

Bảng 3.6 Thống kê các trận lũ quét (1958 ÷ 2007)……………………………. 246 Bảng 4.1 Phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính…………………….. 263

Bảng 4.2 Áp lực gió tại các trạm quan trắc khí tượng vùng núi và hải đảo…… 286

Bảng 4.3 Hệ số chuyển đổi áp lực gió từ chu kỳ lặp 20 năm sang các chu kỳ lặp khác………………………………………………………………………………288 Bảng 4.4 Hệ số chuyển đổi vận tốc gió từ chu kỳ lặp 50 năm sang các chu kỳ lặp khác………………………………………………………………………………288

Bảng 5.1 Mật độ sét đánh theo địa danh hành chính lãnh thổ Việt Nam………. 291

Bảng 6.1 Phân vùng gia tốc nền theo địa danh hành chính……………………. 300

Bảng 6.2 Bảng chuyển đổi đỉnh gia tốc nền sang cấp động đất theo thang MSK – 64……………………………………………………………………………….. 324

B. Hình vẽ

Hình 2.1 Bản đồ vị trí các trạm khí tượng………………………………………30 Hình 2.2 Bản đồ phân vùng khí hậu xây dựng………………………………….31

Hình 3.1 Bản đồ thuỷ triều ở biển Đông……………………………………… 257 Hình 3.2 Bản đồ phân bố độ cao nước dâng do bão với tần suất đảm bảo 5%… 258

Hình 3.3 Bản đồ chấn tâm động đất và đứt gãy sinh chấn lãnh thổ Việt Nam… 259

Hình 3.4 Bản đồ phân vùng độ muối khí quyển………………………………. 260

Hình 4.1 Bản đồ phân vùng áp lực gió………………………………………… 262 Hình 5.1 Bản đồ mật độ sét đánh trung bình năm lãnh thổ Việt Nam…………. 290

Hình 6.1 Bản đồ gia tốc nền chu kỳ lặp lại 500 năm trên lãnh thổ Việt Nam (cho nền loại A)……………………………………………………………………. 299

Có thể bạn quan tâm