Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

Hướng dẫn thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh (Cấp phường/xã)

Thông tin thủ tục

Lĩnh vực:Hộ tịch
Đơn vị giải quyết:UBND Phường/Xã
Bộ phận giải quyết:Tư pháp – Hộ tịch
Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại bộ phận một cửa cấp Phường/Xã
Đối tượng thực hiện:
Thành phần hồ sơ:– Giấy tờ chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu cấp bản sao Trích lục hộ tịch
– Giấy tờ chứng minh nơi cư trú của người có yêu cầu cấp bản sao Trích lục hộ tịch
– Văn bản yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nêu rõ lý do trong trường hợp người yêu cầu là cơ quan, tổ chức
– Văn bản ủy quyền
– Giấy tờ chứng minh về nhân thân của người được ủy quyền
– Giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền
– Giấy tờ khác
Số lượng hồ sơ:1  bộ hồ sơ
Thời hạn giải quyết:1  ngày
Lệ phí:8,000 VNĐ
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:Trích lục cấp xã/phường thực hiện đối với các giấy tờ khai sinh được cấp từ ngày 1/1/1998 đến nay.
Kết quả thực hiện:
Căn cứ pháp lý:– Luật hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014
– Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch
– Thông tư 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính
– Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch
– Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội theo quy định của Luật Phí và lệ phí
– Quyết định 5102/QĐ-UBND về việc Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, thủ tục hành chính của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
– Quyết định số 299/QĐ-BTP ngày 29/02/2016 của Bộ Tư pháp

Có thể bạn quan tâm