Giáo trình bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô

Giáo trình bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trên ô tô

MỤC LỤC

1. Lời tựa
Lời giới thiệu ……………………………….……….……………2
Lời nói đầu ………………………………….……………….…..3
2. Mục lục ……………………………………………………….…4
3. Nội dung …………………………………………………………5
Bài 1 : Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc
của hệ thống điều hòa không khí trên ô tô ……….……..6
Bài 2 : Kỹ thuật tháo – lắp hệ thống điều hòa không
khí trên ô tô ………………………………..24
Bài 3 : Kỹ thuật kiểm tra hệ thống điều hòa không
khí trên ô tô …………………………………27
Bài 4 : Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống
điều hòa không khí trên ô tô ……………………..43
Tài liệu tham khảo ………………………………………………55

View Fullscreen