Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

App gọi thợ trên Android
App gọi thợ trên iPhone

What Rada can help you?

– Download and install the app

– Request for mechanic

– Accept connection with mechanic willing to provide services

Cập nhật bởi Admin-Rada

Bình luận:
Xem thêm  What you need to do to use Rada?

Có thể bạn quan tâm