Phần dưới đây dành cho Rada's partners. Nếu là khách hàng, bạn có thể bỏ qua.

What Rada can help you?

– Download and install the app

– Request for mechanic

– Accept connection with mechanic willing to provide services

Xem thêm  Happy Independence 2-9

Nhiều người quan tâm